Wie zijn wij?


 

Odd Fellows

De Odd Fellows vormen een wereldwijde organisatie. De loges in Nederland en België maken daarvan deel uit. Wij zijn herkenbaar aan het symbool waarmee wij naar buiten treden. Dit symbool bestaat uit drie met elkaar verbonden schakels, die staan voor Vriendschap, Naastenliefde en Waarheid. U ziet dat symbool aan de gevel van onze logebouwen. Ook kunt u ons herkennen, indien wij deze schakels als speldje dragen. Wij verschillen onderling in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht. Wij zijn dus vogels van diverse pluimage. Wij hebben elkaar gevonden, sommige na lang zoeken, bij de Independent Order of Odd Fellows (I.O.O.F.).

 
 
Wat doen Odd Fellows?

Door wekelijks bij elkaar te komen, laden wij onze accu weer op. Wij proberen naar buiten toe inhoud te geven aan onze beginselen door te bouwen aan onszelf.

Wat is de I.O.O.F.?

Een vereniging van leden die willen werken aan het welzijn van de mens en die daar waar nodig dienstbaar willen zijn aan anderen. Maatschappelijke activiteiten spelen hierbij een belangrijke rol. Bepaald niet in de laatste plaats besteden wij veel aandacht aan onze eigen vorming. De loge is een plaats waar wij naar elkaar luisteren en waar wij elkaar kunnen vertrouwen, elkaar respecteren. Behalve de inhoudelijk meer serieuze aspecten van het verenigingsleven is het sociale aspect van de bijeenkomsten zeer waardevol voor ons. Dit draagt bij tot de evenwichtige balans in ons dagelijks leven.

Beginselverklaring

Het Odd Fellowship vraagt geloof in, respectievelijk erkenning van, een Hogere Macht, onder erkenning van een ieders recht tot het zelfstandig beleven ervan en is gebaseerd op de gedachte:

  • Dat de mens als denkend wezen medeverantwoordelijk is voor hetgeen zich als samenleving afspeelt op aarde.
  • Dat deze vorm krijgt in het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid.


Op deze wijze streeft het Odd Fellowship, o.a. door het houden van zittingen, ernaar om die eigenschappen in de mens te ontwikkelen, die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en uiteindelijk naar broederschap onder de mensen.

Waarom lid zijn of worden?

Waarom zou jij je aansluiten bij de Odd Fellows? Soms komen dingen op je weg waar je nog nooit van gehoord hebt. Het kan zo maar zijn dat dat nu ook het geval is. Odd Fellows?

Vanaf nu is dat anders. Je leest deze site, omdat je op zoek bent naar een verband waar levensvragen een belangrijke rol spelen. Waar jouw levensvragen ook aandacht krijgen. Dan ben je wellicht bij ons aan het goede adres.

Je hebt mogelijk al een behoorlijk stuk van je leven achter je. Veel meegemaakt, veel gezien en gehoord, lief en leed achter de rug. En dan komen er vragen. Hoe verhoud ik mij tot dit verleden en hoe verhoud ik mij tot de toekomst? Hoe verhoud ik mij tot mezelf en tot de ander? Wat vind ik eigenlijk echt belangrijk? Welke keuzes maak ik? Waar haal ik inspiratie vandaan? Wellicht is jouw zoektocht zo begonnen en ben je zo bij ons terecht gekomen.

Wij geloven dat het leven een verbintenis is met de tijd die je gegeven is om het karakter van ons mens zijn te verbeteren en daarmee bij te dragen aan een betere en meer harmonieuze samenleving. Deze verbetering begint altijd bij jezelf, bij je eigen manier van denken en de manier waarop je kijkt naar jezelf en de wereld om je heen. Door zelfkennis leer je je eigen sterke en zwakke punten kennen en accepteren.

En volgens ons heb je deze kennis nodig om in harmonie om te gaan met je medemens. Je begrijpt dat bepaalde dingen in het leven onvermijdelijk zijn. Je bent je bewust van de ijdelheid van aardse dingen, de broosheid en het onvermijdelijke verval en het feit dat geen enkele macht de zekerheid van de uiteindelijke dood kan wegnemen. Vervolgens stel je de vraag: “Hoe ga ik mijn leven doorbrengen?

Universele waarden

Rondom deze vraag komen wij als Odd Fellows bij elkaar. Wij spreken elkaar daarbij altijd aan op gezonde filosofische principes en op universele waarden als vriendschap, liefde en de zoektocht naar waarheid. Wij zien zoeken naar waarheid als zoeken naar duidelijkheid over de zin van ons leven. Telkens als een klein stukje waarheid wordt gevonden, zullen we proberen het te gebruiken om onszelf en onze medemens beter te begrijpen.

Wat is een loge?

Met twee eeuwen inzet komen er ook woorden en begrippen die niet iedere dag gebruikt worden. Wat is bijvoorbeeld een loge? De orde kent loges ('lokale verenigingen/afdelingen) die voor ons een wekelijkse of tweewekelijkse ontmoetingsplaats zijn waar we naar uitzien en inspiratie opdoen. Na verwelkoming sluiten we ons even af van de buitenwereld voor bezinning; het rust moment. Het is een uurtje van aandacht en rust rond een bijdrage van één van de leden en de daarbij behorende ritualen en voor de avond gekozen muziek.

De ordening binnen de bezinning draagt bij aan herkenning, saamhorigheid en vertrouwen. Door dat alles worden we telkens opnieuw toegerust om onze verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de ons omringende wereld beter te kunnen dragen en toe te passen.

Daarnaast functioneren de loges voor ons ook als een ontmoetingsplaats waar we kunnen discussiëren over wat de bijdrage ons gebracht heeft en waar we het leven van alle dag met elkaar delen. Onder het genot van een drankje en een hapje ontstaan vriendschappen voor het leven. Was bij de oprichting er ook aandacht voor zieken, weduwen en weduwnaars dan zoeken we in de huidige tijd naar een invulling waar nu behoefte aan is.

Binnen de loges is het belangrijk te blijven werken aan jezelf: daartoe kunnen in eerste instantie de bijdragen van de leden dienen en de discussies daaromheen, maar er worden ook bijzondere evenementen georganiseerd die een bijdrage aan je eigen ontwikkeling kunnen zijn.

Diversiteit & respect voor elkaar

Binnen de loge en buiten de loge is het van groot belang ieder mens met respect en zonder vooroordelen tegemoet te treden. Afkomst, religie, opleiding of maatschappelijke positie zijn niet belangrijk binnen de Odd Fellows. Dit is de geschiedenis van de Odd Fellows in Rotterdam te zien dat tot aan de tweede wereldoorlog er mensen van (toen) alle drie grote religies van Nederland lid waren. Vanuit een positieve levenshouding gaat het ons niet om WAT je bent, maar om WIE je bent als persoon.

Maatschappelijk werk

Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt vorm in activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en ontplooiing. Loges kunnen maatschappelijke activiteiten in logeverband organiseren, b.v. het bijhouden van een tuin van een hospice, een boekhandel beheren waarvan de winst voor het goede doel bestemd is, enz. Daarnaast zullen velen van ons individueel betrokken kunnen zijn bij vrijwilligerswerk zoals het ondersteunen van ouderen of zwakkeren in de samenleving.

Sinds de COVID-19 epidemie moeten we in Rotterdam een nieuw impuls aan onze maatschappelijke inzet geven.

Lees verder

Op de volgende pagina's is veel meer lezen over de Odd Fellows wereldwijd en in Nederland en België:

https://oddfellows.nl/

https://odd-fellows.org/about/

https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Order_of_Odd_Fellows

Hier volgt een 25 minuten korte documentaire van de Odd Fellows in het Verenigd Koninkrijk dat een aardig inzicht geeft in de Odd Fellows waarbij in Nederland en België de organisatie meer is ingepast de eigen samenleving.

 
Interesse?

Je bent uiteraard van harte welkom bij de Odd Fellows Rotterdam.